Przysięga Ratownika WOPR
Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swe godło niebieski krzyż i złotą kotwicę, przyrzekam sumiennie i w pełnym poczuciu odpowiedzialności moralnej wypełniać swoje obowiązki społeczne, dopóki zdrów będę, bez względu na pogodę, porę dnia i nocy przez okres całego roku, pośpieszę z pomocą ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty życia w wodzie. Wszystkie swe siły i umiejętności wykorzystam dla zmniejszenia nieszczęśliwych wypadków utonięć, nie zapominając, że od mojej postawy i działania zależeć może życie ludzkie.
„Ratownicy zjawiają się gdy ty potrzebujesz pomocy, bez względu na pogodę
Walczą- .....aby inni mogli żyć”
W ratowaniu życia ludzkiego żadne granice nie mają znaczenia.
Stanisław Knoff, Gdańsk
Będąc Ratownikiem Wodnym:
Ratujesz Życie, Rozwijasz się , Poznajesz nowych ludzi.
Lubisz pływać?
Chcesz pomagać innym? Jesteś odpowiedzialny? Przyłącz się do NAS!
Poprzedni
Następny

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NADGOPLAŃSKIM WODNYM OCHOTNICZYM POGOTOWIU RATUNKOWYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest  Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe mające siedzibę w Kruszwicy przy ul. Popiela 2, 88-150 Kruszwica , a którym można się skontaktować poprzez adres e-mail woprkruszwica@wp.pl, telefonicznie pod numerem 607 638 309 lub pisemnie na adres siedziby administratora;

2) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ wynika z przepisów regulujących działalność stowarzyszenia. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości posiadania statusu członka  Nadgoplańskiego WOPR, zawarcia stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych oraz ich realizacji, a także niemożliwość udziału w szkoleniach  Nadgoplańskiego WOPR i funkcjonowania w ramach ILS;

3) Dane osobowe przetwarzane będą:

*  w celu ewidencji członków stowarzyszenia, kontroli dostępu do pomieszczeń, monitoringu wizyjnego, wizerunku umieszczonego w legitymacji WOPR i Karcie identyfikacyjnej Członka  Nadgoplańskiego WOPR

*  w celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia;

*  na stronie internetowej i mediach społecznościowych w przypadku umieszczenia danych osobowych lub wizerunku;

*  w celu wypełnienia przez administratora danych, obowiązków nałożonych na niego przez obowiązujące przepisy – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa

*  w celu realizacji szkoleń oraz czynności związanych w członkostwem  Nadgoplańskim WOPR w ILS;

4) Dane osobowe mogą być – na zlecenie administratora – przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5) Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z zawartego stosunku pracy lub innych umów i ewentualnego zakończenia dochodzenia roszczeń ich zaspokojenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów o przechowywaniu akt pracowniczych;

6) Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia;

7)  Nadgoplańskie WOPR nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych bez zgody właściciela danych.

Zarząd Nadgoplańskiego WOPR

Przewiń do góry